3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  WRPO

  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Działania realizowane w ramach WRPO finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne.

  Przyjęcie zmienionego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 8.2)

  W dniu 22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 1444/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013.

  W dniu 10 marca 2016 r. Komisja Europejska decyzją nr C(2016) 1498 zmieniającą decyzję K(2007) 4205 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Wielkopolskie w Polsce (CCI 2007PL161PO017), przyjęła zmieniony WRPO 2007-2013, z zakresem zmian zaproponowanych ww. Uchwałą Zarządu Województwa.

  Jednocześnie – zgodnie z art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) - Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

  • Mając na uwadze art. 48 ust.1 i ust.2, art.49, w związku z art. 57 ust.1 pkt.2 oraz art.58 ust.1 pkt.2 wskazanej wyżej ustawy, IZ WRPO 2007-2013, w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego Programu, ze względu na to, że zmiany wprowadzone do Programu stanowią stosunkowo niewielką modyfikację przyjętego wcześniej dokumentu.

  Przyjęcie zmienionego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 8.1)

  W związku z przeprowadzoną w 2011 roku procedurą przeglądu i renegocjacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Komisja Europejska dnia 21 grudnia 2011r. podjęła decyzję K(2011)9787 zmieniającą decyzję K(2007)4205 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Wielkopolskie w Polsce CCI 2007PL161PO017.

  W wyniku przeglądu Programu, przeprowadzonego na podstawie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz wskutek włączenia do Programu dodatkowych środków  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonano zmian, obejmujących m.in.:

  • modyfikację odpowiednich zapisów związanych z alokacją dodatkowych środków w łącznej wysokości 59 780 888 euro, pochodzących z:

            - Krajowej Rezerwy Wykonania (kwota 48 248 915 euro),

            - tzw. dostosowania technicznego (kwota 11 531 973 euro),

  • modyfikację tablic finansowych, z uwzględnieniem dodatkowych środków,
  • modyfikację wskaźników realizacji Programu w zakresie ich adekwatności, specyfiki, mierzalności, wartości docelowych, z uwzględnieniem alokacji dodatkowych środków,
  • tzw. zmiany techniczne (związane przede wszystkim ze zmianą ustawy o finansach publicznych, obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.),
  • korektę elementów systemu wdrażania Programu,
  • korektę błędów redakcyjnych.

  W trakcie trwania przeglądu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 poddano procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze zmianami wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

  Zmieniony Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 stosuje się od dnia otrzymania notyfikacji decyzji K(2011)9787 przez państwo członkowskie zgodnie z art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Poniżej publikujemy ww. załączniki oraz wcześniejsze wersje WRPO.

  Data publikacji: grudzień 2007 r. (aktualizacja 27.11.2008r., 31.03.2010r., 11.01.2012r., 17,24.03.2016r.)
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  marzec 2020
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15959435

  Odwiedza nas 267 gości oraz 0 użytkowników.