Konkurs nr 01/II/2008 na działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 01/II/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następujących działań:

Działanie 2.2  Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

Data publikacji: 25.02.2008r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 marca br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na swojej stronie internetowej zamieściło Instrukcje do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych (oddzielnie dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich).

Instrukcje zostały opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Poradnik przedstawia sposób przeprowadzenia analizy CBA (koszty – korzyści) dla przedsięwzięć drogowych (w opracowaniu przedstawiono zaktualizowane wzory na obliczenie m.in. kosztów czasu w przewozach pasażerskich i w przewozach towarowych, kosztów użytkowników i środowiska).
Instrukcje do oceny efektywności ekonomicznej opisują również metodologię dotyczącą pomiaru ruchu wraz z obliczeniem średniego dobowego ruchu.
link do strony internetowej MRR:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusze+na+lata+2007-2013/ocena_efektywnosci_ekonomicznej_inwestycji_drogowo_mostowych.htm

Zmiany w dokumentach:

1. Informujemy, iż zmianie uległa lista wskaźników do działań 2.1 i 2.2. Wskaźniki „oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” i „oszczędność czasu w przewozach towarowych” zostały zamienione na wskaźniki „koszty czasu w przewozach pasażerskich” i „koszty czasu w przewozach towarowych”. Zamiana wskaźników spowodowana jest zapisami ww. instrukcji. Oba nowe wskaźniki będą mierzone w PLN. Do wyliczania wskaźników należy stosować odpowiedni wzór z instrukcji. Ze względu na sygnały od beneficjentów lista wskaźników do działania 2.2 została również rozszerzona o wskaźniki związane z drogami wojewódzkimi. Data wprowadzenia zmiany: 14.03.2008r.

2. Z uwagi na zgłoszenie przez beneficjenta działania 2.2 WRPO braku wskaźnika rezultatu odpowiedniego dla przygotowywanego przez niego projektu dodano brakujący wskaźnik do listy wskaźników rezultatu – „Zmiana nośności przebudowanego obiektu (drogi/mostu)”. Taki sam wskaźnik rezultatu dodano także w przypadku działania 2.1 WRPO. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie beneficjent, który nie znajdzie odpowiedniego wskaźnika na zamieszczonej liście ma możliwość zgłaszania brakującego wskaźnika do IZ. Po weryfikacji wskaźnik jest dodawany do listy wskaźników dla konkretnego działania WRPO. Data wprowadzenia zmiany: 17.03.2008r.

3.  Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1718/2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. przyjął wzór wniosku o dofinansowanie dla Działania 2.2. Data wprowadzenia zapisu: 01.09.2008r.

4. W dniu 17.04.2009r. opublikowano uchwałę Zarządu Województwa zatwierdzającą ujednolicony tekst regulaminu (dwa załączniki). Data wprowadzenia zapisu: 17.04.2009r.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wniosek preselekcyjny dla Działania 2.2 WRPO

Załącznik do wniosku Działanie 2.2 oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu

Załącznik do wniosku Działanie 2.2 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik do wniosku Działanie 2.2 oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT

Załącznik do wniosku Działanie 2.2 o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 

Załącznik do wniosku Działanie 2.2 oświadczenie o przestrzeganiu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik do wniosku Działanie 2.2 o zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych

Ogłoszenie o naborze wniosków Działanie 2.2 WRPO

 Instrukcja wypełniania wniosku preselekcyjnego - Działanie 2.2 WRPO

Informacja dotycząca NIP jednostek samorządu terytorialnego

Umowa o dofinansowanie projektu - wzór

Decyzja o przyznaniu dofinansowania - wzór

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do procedury konkursowej Działanie 2.2

POPRAWIONY DOKUMENT - Wskaźniki produktu i rezultatu do działania 2.2 WRPO

Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 2.2

 Wzór wniosku o dofinansowanie dla Działania 2.2

 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1718/2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie dla Działania 2.2