Konkurs nr 08/III/2009 na działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.1 – Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi - konkurs nr 08/III/2009

Rodzaje projektów, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu oraz rodzaje podmiotów uprawnionych do składania wniosku wskazane są w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej z dnia 06.03.2009 roku, dostępnym na stronie internetowej www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl   

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty, dwustopniowy (z preselekcją wniosków). Oferty konkursowe można składać od 30.03.2009 roku do 29.05.2009 roku, do godziny 15.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2011r.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 22,88 mln euro i może ulec zmianie (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
- maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych,

Wsparcie będzie udzielane jako rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 86 ust. 2 TWE, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 312 z 29.11.2005 r.) i na podstawie przygotowanych przez MRR „Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami”.

Szczegółowe regulacje dotyczące poziomu dofinansowania oraz minimalnych wartości poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Kryteria wyboru projektów, wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu, szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków preselekcyjnych/ wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Regulamin konkursu, a także inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej oraz skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30b-30g Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zmianami), zmienionej na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-10, (061) 845-62-73, (061) 845-62-71, (061) 845-62-63, (061) 845-62-68, (061) 845-62-76.

 

Data publikacji: 30.03.2009r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu