Konkurs nr 02/V/2008 na działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr 02/V/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
Konkurs zostaje ogłoszony wyłącznie na projekty dotyczące zakupu sprzętu medycznego

Data publikacji: 20.06.2008r.

Zmiany w dokumentach:
W załączniku do Biznes planu (plik Excel) skorygowano błędną formułę w arkuszu "analiza wskaźnikowa" w tabeli "Prognoza przepływów pieniężnych dla projektu bez dofinansowania". Po dokonaniu korekty uwzglęniono nakłady inwestycyjne, przy obliczaniu salda przepływów pieniężnych. Data wprowadzenia zapisu: 11.07.2008r.

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej wniosków  dofinansowanie złożonych w ramach Działania 5.3 - Data publikacji: 09.09.2008r.

W związku z przypadającym na dzień 9 września 2008 roku zakończeniem oceny formalnej, uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia  województwie” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powodem przedłużenia oceny jest bardzo niska jakość złożonych wniosków, które wymagają licznych poprawek i korekt, co łączy się z koniecznością przeprowadzenia ponownej wnikliwej analizy biznes planów oraz załączonej dokumentacji.

W związku z powyższym termin oceny formalnej zostaje wydłużony do dnia 30 września 2008 r.
O wynikach oceny formalnej Beneficjenci zostaną pisemnie powiadomieni przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Regulamin konkursu - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wniosek o dofinansowanie - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - Działanie 5.3

Załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 w zakresie OOS

Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

Wskaźniki produktu i rezultatuu dla Działania 5.3

Oświadczenie dotyczące kontraktu z NFZ

Oświadczenie dotyczące nie korzystania z innych funduszy pomocowych

Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie o nie generowaniu dochodu z produktu projektu

Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

Oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o przestrzeganiu ustawy prawo zamówień publicznych

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji

Oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis

Wytyczne do sporządzenia Biznes Planu dla projektów z zakresu zakupu urządzeń medycznych

Umowa o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO

Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 5.3

 Biznes Plan - załącznik w arkuszu Excel - Działanie 5.3 AKTUALNY