Konkurs nr 05/VI/2010 na działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat II Projekty promocyjne

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 05/VI/2010, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat II Projekty promocyjne.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 31 marca 2010 roku do 14 maja 2010 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2010 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 500 000 € i może ulec zmianie

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br. oraz 26 marca br.):
- Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
- Jednostki samorządu terytorialnego,
- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
- Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,
- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
- Inne instytucje z sektora finansów publicznych,
- Szkoły wyższe.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno–gospodarczy,
- Kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
- maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Maksymalna wartość dofinansowania w zakresie projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, jednakże nie więcej - niż 700 000 zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 85%.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 858 12 39.

Data publikacji: 31.03.2010r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego