Konkurs nr 06/VI/2011 na działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 06/VI/2011, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 6.2  „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat III „Infrastruktura kin”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 4 sierpnia 2011 roku do 5 września 2011 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2011 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  1.000.000 € i może ulec zmianie

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionego w dniu 30 czerwca 2011 roku) tj.  Jednostki prowadzące działalność w zakresie kin bez względu na formę organizacyjną.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- Zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu w celu przystosowania kin i sal kinowych do przejścia na cyfrowy system projekcji filmów.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
- maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowanych
Maksymalna wartość dofinansowania w zakresie projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, jednakże nie więcej niż 200 000 zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 40 %.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl 

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 62 66 111.

Data publikacji: 04.08.2011 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego