Konkurs nr 08/VI/2012 na działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 08/VI/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania:

Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

Schemat III „Infrastruktura kin”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą.

Oferty konkursowe można składać od 28 czerwca 2012 roku do 31 lipca 2012 roku, do godziny 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2012 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 100 000 € i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionym w dniu 19 maja 2011r., 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku, 16 listopada 2011 roku, 3 lutego 2012r., 9 lutego 2012r. oraz 17 maja 2012r.) tj. jednostki prowadzące działalność w zakresie kin bez względu na formę organizacyjną.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

    • Zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu w celu przystosowania kin i sal kinowych do przejścia na cyfrowy system projekcji filmów.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

    • maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania w zakresie projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, jednakże nie więcej niż 200 000 zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 40 %.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 62 66 122.

Data publikacji: 28.06.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego