Konkurs ZPORR - Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako jednostka uczestnicząca we wdrażaniu komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie konkursu zamkniętego, dla Działania 1.3.  Regionalna infrastruktura społeczna, Podziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75% wydatków kwalifikowalnych
Kwota do rozdysponowania w konkursie wynosi 5 000 000 zł
Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod warunkiem otrzymania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informacji o zapewnieniu środków na realizację projektów w ramach Priorytetu I ZPORR. Wysokość środków przewidzianych do zakontraktowania może ulec zmianie.

Dokumenty dla ubiegających się o dofinansowanie należy składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Oferty konkursowe można składać do 5 czerwca 2009 roku, do godziny 15.00.

Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację aplikacyjną: formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (oryginał i 2 kopie) oraz wersję elektroniczną (dysk CD). Formularz wniosku powinien zostać przygotowany w „Generatorze wniosków ZPORR” w wersji najbardziej aktualnej w momencie zgłaszania wniosku.

Okres realizacji projektu musi zawierać się w terminie od 1.01.2004 do 30.06.2009.

Przy wyborze projektów i kontraktacji, poza kryteriami określonymi w systemie realizacji ZPORR, brane będą pod uwagę następujące kwestie:
•    Nie będzie możliwe zawarcie nowych umów ani zwiększenie dofinansowania w przypadku projektów objętych pomocą publiczną;
•    Zgodność projektu z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/14(2)01/2009);
•    Zgodność projektu z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08);
•    Zgodność projektu z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 71, poz. 1058);
•    Zasada dodatkowości wynikająca z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. – środki EFRR nie mogą zastępować finansowania krajowego w sytuacji, gdy środki krajowe stanowią zewnętrzne źródło finansowania projektu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działań ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Programu oraz w „Instrukcji dotyczącej obowiązującej formy składania wniosków”, które znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

Wytyczne dla wnioskodawców oraz ważne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: www.zporr.gov.pl

Wzory formularzy wniosków o dofinansowanie realizacji projektu wraz z instrukcjami wypełniania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego znajdują się w GENERATORZE WNIOSKÓW.

Wszystkie wnioski składane w ramach ZPORR powinny zostać wypełnione w ww. programie.
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu: (61) 858-12-15

Data publikacji: 22.05.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu