Wybrano do dofinansowania projekty z listy rezerwowej w ramach Działania 4.2, konkurs Nr 01/IV/2009

W dniu 9 września 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej dla Działania 4.2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  (konkurs Nr 01/IV/2009).

- projekt pod nazwą „Rewitalizacja terenów pogórniczych wokół jeziora w Gminie Kleczewie” złożony przez Gminę Kleczew.

Dofinansowanie projektu wynosi  3 292 594,38 zł.

- projekt pod nazwą „Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe” złożony przez Powiat Rawicki.

Dofinansowanie projektu wynosi  4 585 365,12 zł.

- projekt pod nazwą „Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” złożony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile.

Dofinansowanie projektu wynosi  7 672 657,63 zł.

Data publikacji: 16.09.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego