Wybrano do dofinansowania projekt Powiatu Tureckiego po procedurze odwoławczej w ramach Działania 2.2 Schemat II (konkurs 07/II/2010)

14 października 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Powiatu Tureckiego w ramach Działania 2.2., Schemat II WRPO (konkurs Nr 07/II/2010).

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę ubiegającego się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat II "Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” (konkurs Nr 07/II/2010), środków odwoławczych, następujący projekt został wybrany do dofinansowania:

- projekt pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 403 Kowale Pańskie – Głuchów na długości 3,400 km” złożony przez Powiat Turecki. Dofinansowanie projektu wynosi  1 856 539,51 zł.


Data publikacji: 20.10.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego