Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO-WFOŚiGW w Poznaniu w działaniu 7.1

W dniu 5 października 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”.

Projekt pn. „Wynagrodzenia pracowników WFOŚiGW w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO 2007-2013 w 2011r.” złożony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 1 943 300,58 zł

Data publikacji: 08.10.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej