Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO – Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Działania 7.1, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe.

Projekt pn. Wynagrodzenia pracowników IP WRPO zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III WRPO 2007-2013 w 2014 roku, złożony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 2 556 049,56 zł.

Data publikacji: 24.04.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej