Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych"

20 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla trzech projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz czterech projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów o numerach: 09/II/2010, 18/II/2012, 26/II/2014 i 28/II/2014 zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania siedmiu projektom Samorządu Województwa Wielkopolskiego do łącznej maksymalnej kwoty 282 367 967,28 zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i  może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut. Zobowiązania zmieniające będą zawierane zgodnie z kolejnością określoną w Załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.