Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Gminy Piła w ramach Działania 2.2 Schemat I

W dniu 2 lipca 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze wniosku o dofinansowanie pt.: „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły”, złożonego przez Gminę Piła.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 19 996 399,66 zł.

Data publikacji: 06.07.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego