Wybrano do dofinansowania projekt Powiatu Krotoszyńskiego w ramach Działania 2.2 Schemat II

W dniu 29 października 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania wniosku pt.: „Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie – etap I”, złożonego przez Powiat Krotoszyński.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 7 257 019,87 zł.

Data publikacji: 6.11.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego