Zakończono ocenę formalną projektu Powiatu Poznańskiego w ramach Działania 6.2 Schemat I

14 grudnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej" złożonego przez Powiat Poznański.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej. Zadanie realizowane przez Powiat Poznański ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne”.Data publikacji: 15.12.2009 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego