Zakończono ocenę merytoryczną 3 projektów z Działania 2.2

Zakończano ocenę merytoryczną trzech projektów z Działania 2.2 "Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wśród projektów znalazły się:

  1. projekt Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323P Krzyż Wlkp.–Drawsko od km 0+140 do 2+921,25 wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w miejscowości Krzyż Wlkp.,

  2. projekt Powiatu Poznańskiego pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań – Bolechowo – odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196,

  3. projekt Gminy Kostrzyn pt. Budowa obwodnicy Kostrzyna - ul. Okrężnej i Zbożowej od drogi powiatowej nr 2409P do drogi krajowej nr 92.

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów. Wszystkie projekty zostały poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. Komisja Oceny Projektów uznała, iż wszystkie projekty spełniają kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskują pozytywną ocenę merytoryczną.


Data publikacji: 17.12.2009 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego