Zakończono ocenę merytoryczną sześciu projektów w ramach Działania 6.2 Schemat I

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej sześciu projektów z Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” - Schemat I „Projekty inwestycyjne”:

1. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu - Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu;

2. Biblioteka Raczyńskich - Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu;

3. Gmina Miejska Turek - Turek - miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej;

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Rewaloryzacja historycznego centrum odrodzonego po latach zaborów w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego;

5. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap;

6. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
- Odtworzenie XIX układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I.

Ocena została dokonana przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekty zostały poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013.

Komisja Oceny Projektów uznała, iż wszystkie projekty spełniają kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskują pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 12.04.2010 r.
Wydział Oceny Merytorycznej
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego