Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach Działania 2.2 Schemat I

20 sierpnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu pt.: „Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim” złożonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców”.

Data publikacji: 24.08.2009 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego