Zakończono ocenę merytoryczną projektu Powiatu Leszczyńskiego w ramach Działania 5.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej projektu Powiatu Leszczyńskiego pt. „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie”

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne, w związku z tym uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną.

Zadanie realizowane przez Powiat Leszczyński ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”.

Data publikacji: 01.09.2009r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej