Kolejne pieniądze dla wielkopolskich przedsiębiorców ze środków Inicjatywy JEREMIE

24 lipca 2015 r. w Poznaniu podpisano 60. umowę z pośrednikiem finansowym Inicjatywy JEREMIE dla województwa wielkopolskiego, w wyniku czego już ponad miliard zł środków przekazano na wsparcie wielkopolskich MŚP w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń. Oznacza to, że pierwotna alokacja wynosząca 501,3 mln zł została podwójnie przekroczona i rozpoczął się trzeci obrót środkami przeznaczonymi na tę Inicjatywę przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Województwo wielkopolskie, jako pierwsze w Polsce, przystąpiło do realizacji Inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw), mającej na celu stworzenie optymalnych mechanizmów finansowania przedsiębiorczości w formie instrumentów finansowych, przekazując na ten cel ponad pół miliarda zł.

W okresie pięciu lat ponad 7 tysięcy wielkopolskich przedsiębiorców skorzystało ze zwrotnych form finansowania przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oferowane ze środków Unii Europejskiej pożyczki i poręczenia stanowią alternatywę dla systemu dotacyjnego oraz ukierunkowane są w szczególności na ułatwienie pozyskania finansowania dla nowopowstałych i innowacyjnych firm.

Wdrażanie Inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce realizowane jest we współpracy z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego i kilkunastoma pośrednikami finansowymi, którzy bezpośrednio udzielają wsparcia w formie pożyczek lub poręczeń.

Realizacja Inicjatywy wpisuje się w strategię rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez tworzenie trwałych i efektywnych mechanizmów jego finansowania. Zwrócone przez przedsiębiorców środki JEREMIE są ponownie wykorzystywane na ten sam cel w regionie. Dodatkowy wkład finansowy szeregu instytucji wdrażających tę Inicjatywę umożliwia zwiększenie uzyskanego przez MŚP ostatecznego finansowania. W rezultacie pożyczek i poręczeń JEREMIE wielkopolscy przedsiębiorcy uzyskali finansowanie na łączną kwotę prawie 2 miliardów zł.

Bazując na pozytywnych doświadczeniach poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, planowany jest dalszy rozwój zwrotnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości w Wielkopolsce ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na temat Inicjatywy JEREMIE i podmiotów udzielających finansowania można uzyskać na stronie: www.jeremie.com.pl.

Data publikacji: 28.07.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Instrumentów Finansowych