Informacje o XIX posiedzeniu KM WRPO - 4 listopada 2011 r.

W piątek 4 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

Przedmiotem pierwszej części posiedzenia były zmiany w regulaminie Komitetu Monitorującego WRPO.
Następnym punktem obrad była realokacja środków w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego WRPO.

Kolejną kwestią poruszoną podczas posiedzenia były zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego WRPO.

W dalszej części posiedzenia zaprezentowano Sprawozdanie okresowe z realizacji WRPO za I półrocze 2011, aktualny stan wdrażania WRPO oraz przebieg procesu renegocjacji WRPO.

Na zakończenie przedstawiono badania ewaluacyjne „Wpływ projektów pro-lizbońskich wspartych w ramach WRPO na rozwój społeczno-gospodarczy  regionu” oraz „Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów priorytetu V WRPO w aspekcie perspektywy finansowej UE 2013+”.

Data publikacji: 14.11.2011 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego