Informacja o XXIX posiedzeniu KM WRPO – 24 czerwca 2015 r.

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO). Przedmiotem pierwszej części posiedzenia były: zmiana regulaminu, Sprawozdanie z wdrażania WRPO 2007-2013 za rok 2014 oraz aktualny stan realizacji Programu. W drugiej części spotkania omówiono WRPO 2014-2020 oraz wyniki badania ewaluacyjnego „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.