Ogłoszenie - nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego WRPO

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa wielkopolskiego do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (KM WRPO).

Wymagania dot. kandydatów na członków KM WRPO:
1. Obligatoryjne:
a) wykształcenie wyższe
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej – min. 3 lata,
d) kandydat musi być związany stosunkiem pracy/mianowania/powołania lub członkostwa w jednostce, którą reprezentuje,
e) zgłoszenie kandydatury na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym wraz ze wszystkimi załącznikami (dostępnym na stronie www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl)
2. Dodatkowe (preferowane):
a) doświadczenie w tworzeniu/realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
b) udział w podobnych ciałach opiniotwórczych i decyzyjnych (np. RKS, KOP, PE itp.)
c) rekomendacja kandydatury przez odpowiedni podmiot zrzeszający


Nie spełnienie przez kandydata któregokolwiek z kryteriów obligatoryjnych wyklucza go z dalszego procesu rekrutacyjnego.
Do zgłoszenia kandydatów – nie więcej niż jednego z danej instytucji – uprawnione są osoby upoważnione do jej reprezentowania. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata, przedstawione przez daną instytucję kandydatury nie będą rozpatrywane.
Każdy z kandydatów na członka KM WRPO wskazuje w zgłoszeniu swojego stałego zastępcę, który będzie uczestniczył w posiedzeniach w przypadku nieobecności właściwego członka KM WRPO. Stałego zastępcy dotyczą wymagania określone dla kandydatów na członków KM WRPO.

W składzie KM WRPO przewiduje się łączny udział 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Zgłoszenie należy wypełnić na formularzu, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl, którego wydrukowaną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć pocztą lub osobiście do sekretariatu Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

do dnia 28 września 2007 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Zgłoszenia powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatury do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (nie otwierać)”.

W załączniku Formularz zgłoszeniowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa wielkopolskiego, do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO).

Udział w pracach KM WRPO jest bezpłatny. Więcej informacji na temat powoływania członków KM WRPO pod numerami telefonów: 061-854-1583, 854-1683.


Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu