3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Pomoc publiczna

  Przepisom o pomocy publicznej podlegają wszystkie kategorie podmiotów prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej czy źródeł finansowania, a więc także podmioty sektora publicznego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami, nie ma znaczenia, czy podmioty są nastawione na zysk.

  Zakres interwencji państwa wynikający z potrzeb gospodarki oraz skali alokacji środków pochodzących z funduszy UE sprawia, iż znajomość zasad udzielania pomocy publicznej i jej wykorzystywania staje się kluczową sprawą dla prawidłowej absorpcji środków wspólnotowych. Ubieganie się o pomoc publiczną wymaga zatem znajomości krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych.

  Zgodnie z Art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (WE) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”.

  Państwa członkowskie UE starają się oddziaływać na gospodarkę na różne sposoby. Mogą stosować środki o charakterze ogólnym (np. stawki podatkowe) lub też kierować działania do określonych przedsiębiorstw, danych gałęzi produkcji lub regionów. Jeżeli działania te będą wiązać się z przysporzeniem korzyści finansowej, to ze względu na ich selektywny charakter, mogą doprowadzić do naruszenia konkurencji na rynku. Gdy wsparcie na rzecz przedsiębiorcy następuje na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, mamy do czynienia z pomocą publiczną.

  Podsumowując, pomocą publiczną w rozumieniu Traktatu ustanawiającego WE jest wsparcie, które:
  • jest udzielane przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych (środki publiczne),
  • jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku (wpływ na konkurencję),
  • uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw albo produkcję określonych towarów (korzyść ekonomiczna i selektywność),
  • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję i wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

  Oddział Koordynacji Zarządzania 
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

   Załączniki:

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. L 379 z 28.12.2006)

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. U. C 54 z 4.3.2006) 

  Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013 - poradnik

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  marzec 2020
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15959027

  Odwiedza nas 266 gości oraz 0 użytkowników.