Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego nastawiony jest na rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia. Zakłada się: dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, poprawę standardów opieki medycznej, zmniejszenie poziomu zachorowalności na choroby społeczne, oraz wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w dostępie do infrastruktury społecznej.

Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - potencjalni beneficjenci:

                    - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                    - jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną;
                    - jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną;
                    - szkoły wyższe;
                    - osoby prawne i fizyczne, będące organizacjami prowadzącymi szkoły i            
                      placówki oświatowe;
                    - jednostki naukowe;
                    - organizacje pozarządowe;
                   - zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
                    - instytucje kultury;
                    - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych
                       związków wyznaniowych;
                    - partnerzy społeczni i gospodarczy;