3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”, jako projektu kluczowego. Konsultacje społeczne projektu zakończyły się 23 sierpnia 2010r.

  Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Inwestycja zaprojektowana jest w ścisłym centrum Miasta Poznania w bezpośrednim sąsiedztwie alei Niepodległości i Święty Marcin, miejsc głównych gmachów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Centrum Kultury Zamek, Teatru Wielkiego oraz bliskości Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nowy budynek powstanie na działce przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu.

  Cały obiekt Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stanowi budynek naukowo-dydaktyczny, na który składają się 3 duże sale audytoryjne, umożliwiające wykorzystanie najnowszych technologii nauczania, 33 sale dydaktyczne (laboratoria komputerowe), sala konferencyjna oraz pomieszczenia dla pracowników naukowych, administracji i funkcji pomocniczych. Zewnętrzny wygląd obiektu ma korespondować z nowoczesnymi sąsiadującymi budynkami Akademii Muzycznej oraz z klasyczną fasadą głównego gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego. Cały budynek będzie połączony z gmachem C (już istniejącym budynkiem UEP) łącznikami na 3 poziomach – pierwszego, drugiego i trzeciego piętra.

  Sale dydaktyczne wyposażone zostaną w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny umożliwiający przeprowadzanie wykładów na najwyższym poziomie, w tym przeprowadzanie wykładów metodą telekonferencji z innymi wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i Europie. Możliwe będzie zainstalowanie urządzeń do tłumaczenia symultanicznego. Obiekt wyposażony będzie w sieć komputerową z dostępem do Internetu (hot–spoty).  Poszczególne sale dydaktyczne będą wyposażone w nowoczesny i wysokiej wydajności sprzęt komputerowy.

  Inwestycja zapewni możliwość rozwoju nowych kierunków kształcenia w zakresie usług elektronicznych i technicznych zastosowań Internetu. Kształcenie w nowych kierunkach dostarczy gospodarce absolwentów, którzy posiadać będą wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach działających w sferze elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy zarówno w sferze produkcji jak i usług. Niemierzalnym efektem realizacji inwestycji będzie też poprawa warunków kształcenia, które aktualnie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu są bardzo trudne.

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z uwagi na swój potencjał naukowy i edukacyjny jest jednym z najistotniejszych ośrodków kształcenia kadr ekonomicznych w regionie i kraju, i to zarówno dla tzw. praktyki gospodarczej, jak i ekonomicznego szkolnictwa wyższego, szczególnie państwowego. Od wielu lat liczba kandydatów na studia do Uniwersytetu Ekonomicznego 3-4 krotnie przekracza liczbę miejsc, jaką Uczelnia może zaoferować kandydatom. Bez realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego nie ma możliwości zwiększenia liczby studentów studiów stacjonarnych. Przy 17 tysięcznej liczbie studentów i słuchaczy studiów podyplomowych i ponad tysięcznej grupie pracowników etatowych posiadana baza lokalowa jest niewystarczająca. Odczuwalny jest brak sal wykładowych, laboratoriów, pomieszczeń do pracy dydaktycznej i administracyjnej. Zajęcia odbywają się nieprzerwanie przez cały tydzień, także w soboty i niedziele w przepełnionych salach od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych.

  Centrum pozwoliłoby złagodzić brak pomieszczeń do pracy naukowej i dydaktycznej. Inwestycja pozwoli na lepsze dostosowanie działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb rynku pracy w kierunku umożliwienia wzrostu kształcenia studentów w dziedzinach ważnych z punktu widzenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki polskiej oraz atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych, w takich obszarach jak w szczególności: informatyka i ekonometria, matematyka stosowana, technologie informacyjne, techniczne zastosowania Internetu  (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej), logistyka międzynarodowa z wykorzystaniem technologii informatycznych  (Wydział Gospodarki Międzynarodowej).

  Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich upowszechnienie w skali globalnej powoduje konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom badawczym i dydaktycznym. Niezbędna jest integracja nauk ekonomicznych, matematycznych i informatycznych, aby móc rozumieć zjawiska zachodzące w elektronicznej gospodarce i skutecznie nią zarządzać, co jest niemożliwe bez odpowiednio wykształconych kadr. Miejscem takiej integracji w odniesieniu do badań naukowych, kształcenia studentów i współpracy z praktyką gospodarczą będzie Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych.

  Braki w zakresie nowoczesnej infrastruktury lokalowej i sprzętowej utrudniają dopasowanie Uczelni do zmian zachodzących na rynku edukacyjnym – niedobór pomieszczeń dydaktycznych uniemożliwia rozwój działalności dydaktycznej na dwóch nowo powołanych wydziałach (w 2006 roku): Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Utworzenie tych wydziałów było elementem dostosowania Uczelni do szybkich zmian zachodzących na rynku pracy. Na rynku pracy brakuje specjalistów w przedmiotowych dziedzinach. Nowoczesne wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych umożliwi studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie.

  Działalność Centrum będzie podporządkowana następującym założeniom strategicznym:
  - wdrożenie unikalnego programu nauczania w zakresie elektronicznej gospodarki opartej na najnowszej wiedzy informatycznej i ekonometrycznej,
  - doskonalenie metod nauczania przy zastosowaniu technologii informatycznych,
  - rozwijanie międzynarodowej wymiany studentów,
  - współpraca z gospodarką i administracją,
  - podejmowanie działań na rzecz rozwoju Wielkopolski, Polski i Europy.

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji  wynosi 99,500 mln PLN, a maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.
  W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej poziom dofinansowania zostanie ustalony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to październik 2010 – sierpień 2013.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych* w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia
  28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą Nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego):
  1.    Strategiczny charakter projektu
  2.    Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
  3.    Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4.    Specyfika i innowacyjność projektu
  5.    Obszar i skala oddziaływania projektu
  6.    Oddziaływanie projektu na sferę społeczną
  Biorąc pod uwagę powyższe projekt został skierowany do niniejszych konsultacji społecznych.        
             
  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 23 sierpnia 2010 r.

  Data publikacji: 22.07.2010 r. (aktualizacja: 24.08.2010 r.)
  Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  * Obecnie dostępność środków w Działaniu 5.1 pozwala na dofinansowanie projektu w kwocie ok. 39 mln PLN i może ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro i wystąpienia ew. oszczędności przetargowych w ramach przedmiotowego Działania WRPO.

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13427688

  Odwiedza nas 222 gości oraz 0 użytkowników.