Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, jako projektu kluczowego.

Celem głównym projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” jest poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na obszarze województwa wielkopolskiego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym, poprzez usprawnienie systemu ratowniczego przeciwdziałającego zagrożeniom i likwidującego skutki katastrof naturalnych, pożarów oraz zdarzeń i awarii technologicznych. Organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 stawia ogromne wymogi przed regionalnym systemem ratowniczym, który musi przygotować się na skuteczne zwalczanie zagrożeń o niespotykanej dotychczas skali. Wymaga to rozbudowy systemu ratowniczego, tak aby odpowiadał wyzwaniom, jakie niesie ze sobą organizacja EURO 2012. Potrzeba realizacji projektu wynika również z przeprowadzonej w województwie analizy ryzyka oraz wniosków z dotychczasowych ćwiczeń zgrywających.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Projekt swoim zasięgiem będzie obejmował cały teren województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu przewiduje się m. in. budowę stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń, rozbudowę systemów teleinformatycznych wspomagających analizowanie i prognozowanie zagrożeń, a także służących sprawnej wymianie informacji, zakup sprzętu. 

Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 55 mln PLN, a maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 60% kosztów kwalifikowanych i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego może ulec zmianie.

Przewidywany okres realizacji projektu to grudzień 2010 – czerwiec 2012.

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia
28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą Nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

1.    Strategiczny charakter projektu
2.    Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
3.    Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
4.    Specyfika i innowacyjność projektu
5.    Obszar i skala oddziaływania projektu
6.    Oddziaływanie projektu na sferę społeczną       

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu został zakończony.

Data publikacji: 30.09.2010 r. (aktualizacja 5.11.2010. r)
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu