3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pt. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” jest uruchomienie Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych (CDBKZ), w skład którego wchodzić będą laboratorium precyzyjnych pomiarów geometrycznych i materiałowych. Centrum ukierunkowane będzie na proces dydaktyczny na pierwszym i drugim stopniu studiów obejmującym: precyzyjne pomiary geometryczne, materiałowe i wytrzymałościowe kół zębatych walcowych i stożkowych ale również jego potencjał wykorzystany będzie do pomiarów całych przekładni zębatych, odpowiedzialnych elementów produkowanych przez przemysł lotniczy i samochodowy warunkujących bezpieczeństwo ich użytkowania oraz przemysł maszynowy i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wysoko wyspecjalizowane wyposażenie Centrum oraz kadra naukowo – dydaktyczna zaangażowana w jego powstanie i realizowanie postawionych celów gwarantuje realizację najwyższej jakości prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich, badawczych, naukowych i wdrożeniowych.

  Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na:

  • Wzmocnienie regionalnego i krajowego systemu innowacyjnego
  • Wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką szczególnie w oparciu o przedsiębiorstwa kaliskiego klastra lotniczego, przedsiębiorstwa branży lotniczej, samochodowej, maszynowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych oczekujących ultra precyzyjnych badań dokładności wykonania produkowanych elementów.
  • Poprawę warunków dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw branży lotniczej produkujących wysokiej jakości koła i przekładnie zębate oraz przemysłu precyzyjnego o wysokich wymaganiach metrologicznych, materiałowych i wytrzymałościowych.

  Inwestycja jest odpowiedzią na sygnały płynące z rynku pracy – zidentyfikowany brak wykształconej kadry inżynierskiej i związane z tym problemy w rozwoju regionalnych przedsiębiorstw skutkujące spadkiem konkurencyjności gospodarki. Dzięki nowym procesom kształcenia w CDBKZ absolwentów PWSZ scharakteryzować będzie można jako wysoko wykształconą kadrę, posiadającą na starcie kariery zawodowej bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, zdobytą w wyniku procesu kształcenia zawodowego i magisterskiego na najnowocześniejszych maszynach i przyrządach pomiarowych.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 25 000 000,00 PLN. Maksymalny przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR w przewidywanej kwocie około 13 mln PLN oraz środki budżetu państwa w przewidywanej kwocie około 5,75 mln PLN, zgodnie z zapisem art. 5 pkt 2) Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego, który wskazuje, że Minister Rozwoju Regionalnego zobowiązuje się do przekazania na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego innych środków z budżetu państwa przeznaczonych m. in. na realizację projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2011 – 2013.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.
  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 30 stycznia 2012

  Data publikacji: 30.12.2011 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej, Oddział Koordynacji Zarządzania


  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13440569

  Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.