3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pt. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie” jest budowa drogi powiatowej w Podaninie wraz z potrzebną infrastrukturą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projektowana droga zaczyna się przy istniejącej drodze krajowej nr 11 Kołobrzeg – Bytom, a kończy przy drodze gminnej nr 191013P w Podaninie. Długość drogi to 0,618 km, szerokość 6,00 – 7,00 m plus obustronne pobocza. W ciągu drogi projektuje się dwie zatoki autobusowe wraz z chodnikami służącymi do obsługi ruchu pieszego oraz przepust rurowy na istniejącym cieku wodnym.

  Zakres działań obejmuje całokształt zagadnień związanych z procesem budowy drogi o kategoriach i parametrach odpowiadających właściwym zapisom ustawy o drogach publicznych i warunkach, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowane rozwiązania techniczne, w tym parametry jezdni, chodnika, zatok autobusowych, bariery segmentowe, oznakowanie pionowe i poziome zapewnią optymalne warunki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych i pieszych oraz pozwolą na bezkonfliktową komunikację samochodów ciężarowych, obsługujących teren specjalnej strefy ekonomicznej.

  Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Chodzieskiego poprzez budowę infrastruktury komunikacyjnej regionu niewystarczająco silnie powiązanego z dobrze rozwiniętym centrum województwa. Projekt wpłynie na zwiększenie przepustowości drogi oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, usprawni funkcjonowanie działających podmiotów gospodarczych i poprawi standard życia lokalnej ludności. Pozwoli też poprzez poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych wpłynąć na podniesienie ich atrakcyjności oraz możliwość powstania nowych miejsc pracy. Dzięki realizacji tej inwestycji zostaną przygotowane warunki infrastrukturalne do lokalizacji kolejnych firm na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co jest bardzo istotne z uwagi na wysoką stopę bezrobocia – na koniec września wyniosła ona 14,9%.
  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Chodzieży

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 1 310 000 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2012.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.
  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 30 stycznia 2012

  Data publikacji: 30.12.2011 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej, Oddział Koordynacji Zarządzania


  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14587085

  Odwiedza nas 198 gości oraz 0 użytkowników.