Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”, jako projektu kluczowego.

Przedmiotem projektu, zgłoszonego do wpisania do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO 2007-2013 przez Miasto Ostrów Wielkopolski, jest przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim.

Przedmiotowy projekt polegać będzie na przebudowie ciągu drogowego biegnącego wzdłuż ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z jednoczesną przebudową zlokalizowanego w ciągu ulicy Brzozowej wiaduktu kolejowego.

W ramach jego realizacji zakłada się wykonanie następujących etapów prac:

  • Øprzebudowa wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciągu ul. Brzozowej – obecnie szerokość przejazdu wynosi 4,90 m, docelowo zostanie ona zwiększona do 7 m + 2,5 m. W ramach zadania nastąpi również obniżenie jezdni w obrębie obiektu dla zapewnienia skrajni pionowej (obecnie 2,9 m),
  • Øprzebudowa ul. Brzozowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – całkowita długość odcinka to 526 m, jezdnia bitumiczna szerokości 7 m, ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,5 m.; ulica Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim jest bowiem ostatnim niezrealizowanym elementem ramy komunikacyjnej miasta spinającej drogi krajowe i wojewódzkie (nr 36, 445, 11/25), pierścieniem zlokalizowanym poza centrum miasta i wyprowadzającym ruch kołowy ze śródmieścia.
  • Øprzebudowa ul. Siewnej – położenie nawierzchni wyciszającej na dł. 370 m,
  • Øprzebudowa ul. Długiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – całkowita długość odcinka to 333,4, jezdnia bitumiczna szerokości 7 m, ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,5 m,
  • Øbudowa dwóch sygnalizacji świetlnych acyklicznych i akomodacyjnych na przedmiotowych odcinkach drogi.

Powyższa inwestycja i sprawne funkcjonowanie ramy ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Rama komunikacyjna ma docelowo spełniać funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne przemieszczanie się pojazdów pomiędzy odległymi osiedlami mieszkalnymi, centrami sportowo – rekreacyjnymi czy też terenami aktywizacji gospodarczej. Realizacja powyższego projektu ma spełniać swoją funkcję wyprowadzając ruch kołowy z centrum miasta.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów operacyjnych 1.2 (Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem) i 1.5 (Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych) Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r., a przez to jej 1 celu strategicznego i celu generalnego.

Realizacja projektu ma niebagatelne znaczenie w aspekcie gospodarczym. Efektem przedmiotowego projektu ma być kompleksowe przygotowanie południowej części Ostrowa pod inwestycje, co w znacznym stopniu poprawi atrakcyjność inwestycyjną i warunki ekonomiczne nie tylko samego miasta, ale i całej Południowej Wielkopolski.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Ostrów Wielkopolski.

Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 12 500 000,00 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2012 (sierpień) – 2013 (październik).

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

 1. Strategiczny charakter projektu
 2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
 4. Specyfika i innowacyjność projektu
 5. Obszar i skala oddziaływania projektu
 6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 11 lipca 2012 r.

Data publikacji: 11.06.2012 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego