3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne w ramach WRPO - „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu, zgłoszonego do wpisania do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w partnerstwie z Gminą Swarzędz, jest budowa drogi powiatowej łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin wraz z przebudową odcinka drogi krajowej oraz budową dróg serwisowych w rejonie skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z drogą krajową, obsługujących tereny po północnej i południowej stronie drogi krajowej.

  W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się również przebudowę fragmentu ul. Rabowickiej wraz z wprowadzeniem zabezpieczeń akustycznych dla ochrony terenów mieszkaniowych leżących przy ul. Rabowickiej przed pośrednim oddziaływaniem akustycznym powyższej inwestycji. Ponadto w ramach inwestycji usunięte zostaną kolizje z urządzeniami obcymi, w szczególności przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia.

  Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego aglomeracji poznańskiej poprzez poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa połączeń drogowych.

  Powyższa inwestycja ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego Województwa Wielkopolskiego. W szczególności nastąpi poprawa obsługi komunikacyjnej podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej między ul. Rabowicką a linią kolejową E – 20. Przyczyni się to do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tego 80 – hektarowego obszaru. Jednocześnie nastąpi znacząca poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Swarzędz poprzez zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu w partnerstwie z Gminą Swarzędz.

  Orientacyjny szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania stanowi 36 745 000,00 PLN. Szacunkowe koszty kwalifikowane wynoszą  12 194 419,97 PLN a  maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 2.2 (Schemat II) wynosi 80% .

  Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu przewidziany jest na lata 2012 - 2014.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  • Strategiczny charakter projektu
  • Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  • Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  • Specyfika i innowacyjność projektu
  • Obszar i skala oddziaływania projektu
  • Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 3 września br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 3 września 2012 r.

  Data publikacji: 03.08.2012 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15454505

  Odwiedza nas 231 gości oraz 0 użytkowników.