3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11”

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 18 lutego 2013 r.

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu, zgłoszonego do wpisania do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO przez Powiat Kępiński, jest dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11 poprzez rozbudowę drogi powiatowej relacji Bralin – Marcinki nr 5601P w miejscowości Bralin.

  Powyższa inwestycja jest wynikiem budowy przez GDDKiA drogi ekspresowej S-8 Syców – Kępno – Sieradz –A1 (Łódz), odcinek I Syców – Kępno od km 54+9110 – do km 70+200 i przewiduje połączenie drogi powiatowej z drogami wyższego rzędu. W ramach inwestycji dot. budowy drogi ekspresowej S – 8 Syców – Kępno – Sieradz – A1 (Łódz), odcinek I Syców – Kępno wykonanych zostanie szereg prac, które nie przewidują jednak połączenia budowanej drogi ekspresowej S – 8 z siecią dróg regionalnych i ponadregionalnych. W ramach inwestycji realizowanej przez GDDKiA wybudowany zostanie węzeł Kępno I natomiast nie będzie on posiadał połączenia z drogą krajową S -  11.

  W Powiecie Kępińskim, na drodze ekspresowej S -  8 zaprojektowano jeszcze jeden węzeł, tzw. węzeł Bralin. Umożliwi on wjazd mieszkańcom powiatu na drogę S – 8 pod warunkiem, że Beneficjent dokona przebudowy drogi  powiatowej 5601 P, co tez zostało zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu.

  Planowane efekty/ rezultaty projektu: wybudowanie ok. 900 m drogi powiatowej  (300 m – nowy odcinek, 600 m – odcinek przebudowy)

  Projekt obejmuje rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Bralin - Marcinki , w tym m.in.:

  • rozbudowę drogi powiatowej – poszerzenie istniejącej nawierzchni na odcinku leśnym oraz budowa odcinka drogi powiatowej po nowym śladzie,
  • budowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową w km 0+997,01 – typu T,
  • likwidację skrzyżowania w km 0+745,00,
  • budowę oświetlenia na skrzyżowaniu typu T na drodze krajowej nr 8,
  • przebudowę sieci teletechnicznej,
  • przebudowę odwodnienia drogi,
  • usunięcie kolizji z pozostałymi istniejącymi mediami,
  • zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego rurami ochronnymi,
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
  • wykonanie zieleni.

  Zaplanowana inwestycja ma charakter strategiczny dla mieszkańców Powiatu, jednak swoim zasięgiem obejmie użytkowników dróg Południowej Wielkopolski, a także pozostałych kierowców poruszających się drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław i drogą krajową nr 11 relacji Poznań – Bytom, które krzyżują się w mieście Kępno.

  Ponadto, wprowadzone w ramach projektu rozwiązanie umożliwi połączenie Południowej części Wielkopolski z drogą ekspresową S – 8.

  Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji wpłynie pozytywnie na region Południowej Wielkopolski zarówno pod względem ekonomicznym ( wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu) jak i społecznym ( bezpieczeństwo i ochrona środowiska).

  Inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu Południowej Wielkopolski poprzez zredukowanie czasu podróży, zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych poprzez usprawnienie dostępu do nich, poprawę bezpieczeństwa ruchu, zredukowanie zatłoczenia w centrum miasta oraz pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska. Bezpośrednim materialnym efektem zrealizowanych działań będzie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 5601 P, którego powstanie przyczyni się do osiągnięcia założonych rezultatów a poprzez nie celów bezpośrednich.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiat Kępiński.

  Orientacyjny szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania stanowi 4 155 826,40 PLN, a  maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 2.2 (Schemat II) wynosi 80%

  Termin rzeczowej realizacji projektu przewidziany jest na lata 2013 r. (styczeń)  – 2014 r. (wrzesień).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 18 lutego br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Data publikacji: 18.01.2013 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13427630

  Odwiedza nas 281 gości oraz 0 użytkowników.