Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - ”Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 4073P”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu ”Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 4073P” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, jako projektu kluczowego.

Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 8 kwietnia 2013 roku.

Przedmiotem projektu, zgłoszonego do wpisania do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO przez Gminę Dolsk, jest przebudowa
ul. Szkolnej i  budowa ul. Brzozowej w Gminie Dolsk wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia.

Powyższa inwestycja przyczyni się do stworzenia ciągu komunikacyjnego o odpowiednich parametrach technicznych i nowej warstwie ścieralnej, a ponadto ciąg ten będzie mógł stanowić objazd miasta w przypadkach wymagających wyłączenia z użytkowania drogi wojewódzkiej nr 434 w czasie prac inwestycyjnych czy wypadków drogowych. Nastąpi poprawa połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką nr 434, drogą powiatową 4073P oraz pozostałymi ciągami drogowymi.

Na terenie objętym inwestycją ułatwiona zostanie dostępność do obiektów usługowych i infrastruktury społecznej zarówno dla osób zmotoryzowanych, jak i dla  pieszych. Poprawi się atrakcyjność i estetyka regionu. Zmniejszy się koszt  eksploatacji poruszających się po drodze pojazdów i powstaną oszczędności w czasie przejazdu.

Nowopowstała droga stanowić będzie również bardzo ważne połączenie komunikacyjne z obszarem, na którym zostaną zlokalizowane planowane inwestycje zakładające budowę siłowni wiatrowych oraz biogazowni w pobliskiej miejscowości Kotowo.

Dogodna komunikacja będzie zapewne stanowić niewątpliwą zachętę dla przyszłych inwestorów planujących inwestycje w rejonie oddziaływania drogi.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności regionu i rozwój gospodarczy poprzez polepszenie stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Dolsk. Droga ta stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4073P.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Dolsk.

Orientacyjny szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania stanowi 3 700 000,00  PL. Szacunkowe koszty kwalifikowane wynoszą  3 300 000,00 PLN. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 2.2 (Schemat II) wynosi 80%.

Okres realizacji projektu to lata (III kwartał ) 2013 – (III kwartał) 2014.

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 8 kwietnia br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji: 08.03.2013 r.
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego