Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, prawnej i strategicznej niezbędnej do zrealizowania projektu, tj.: dokumentacja koncepcyjna, opinie konserwatorskie, opracowania geodezyjne i geologiczne, badania i ekspertyzy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa/techniczna, studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jestutworzenie Regionalnego Centrum Seniora (RCS) w Pleszewie, który ma zostać zlokalizowany w budynku powojskowym na terenie byłej jednostki wojskowej w Pleszewie (powierzchna użytkowa ok.  4500 m2, kubatura obiektu - ponad 18000 m3). W ramach RCS planuje się utworzenie m.in.: zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego, Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ok. 20 mieszkań dla seniorów (typu M-dla Seniora oraz treningowych), zakładu rehabilitacyjnego. Oddanie do użytku Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie przyczyni się do poprawy jakości życia osób starszych na terenie województwa wielkopolskiego oraz podniesie dostępność zakładów opieki długoterminowej dla osób starszych oraz oddziałów paliatywnych w regionie.

Projekt realizowany będzie w Gminie Pleszew.

Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 768 750,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie 7.1  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

Orientacyjny koszt całkowity docelowego projektu wynosi 21 000 000,00 PLN.

Przewidywany okres realizacji projektu to lata II kwartał 2014- II kwartał 2015 (dokumentacja).

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto i  Gmina Pleszew.

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
(KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą
nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania
i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Informujemy, że proces konsultacji zakończył się w dniu 2 lipca  br.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2 lipca 2014 roku. 

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data publikacji: 18.06.2014 r.