Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim

 

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”, jako projektu kluczowego.

Przedmiotem projektu jest budowa usługi bezpiecznej, wysokowydajnej i wysokodostępnej usługi transmisji danych w podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego w tym spółkami prawa handlowego powstałymi w wyniku przekształceń SPZOZ oraz dla współpracy podmiotami leczniczymi tych podmiotów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

W ramach projektu planuje się:

1. wykonanie audytu lokalnych środowisk IT (techniczny i organizacyjny) podmiotów w zakresie aktualnego stanu technicznego:

a. wewnętrznej transmisji danych (łącza fizyczne, struktura połączeń, wewnętrzna infrastruktura techniczna, urządzenia sieciowe, organizacja sieci, usługa transmisji danych, zabezpieczenia),

b. zewnętrznej transmisji danych (łącza fizyczne, zewnętrzna infrastruktura techniczna, urządzenia sieciowe, organizacja sieci, usługa transmisji danych, zabezpieczenia),

c. opracowanie wytycznych dla zakresu uzupełniającej modernizacji i rozbudowy infrastruktur transmisji danych w podmiotach,

2. wykonanie opracowań Projektu (Studium Wykonalności projektu, załącznik techniczny do wniosku),

3. wykonanie Opisu Przedmiotu Zamówienia obejmującego:

a. opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wewnętrznej infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych na podstawie wyników audytu lokalnych środowisk IT,

b. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla korporacyjnej wymiany danych między podmiotami i UMWW na podstawie wyników audytu lokalnych środowisk IT,

4. przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

5. realizacja rozbudowy wewnętrznej infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych oraz infrastruktury korporacyjnej wymiany danych między podmiotami i UMWW,

6. wdrożenie usługi szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych w trybie wydzielonej łączności korporacyjnej między podmiotami i UMWW,

7. nadzór realizacji i rozliczanie projektu,

8. audyt projektu,

9. promocja projektu.

Projekt jest etapem dostosowania środowisk informatycznych w podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego w tym spółkami prawa handlowego powstałymi w wyniku przekształceń SPZOZ do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktur transmisji danych (łączność korporacyjna) niezbędnych dla realizacji usług elektronicznych.

Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi budowę technicznych podstaw dla współpracy między tymi podmiotami, realizacji funkcji zarządczych nadzoru właścicielskiego dotyczących podmiotów na poziomie wojewódzkim przez UMWW i zintegrowanie usług e-zdrowia na poziomie całego regionu/województwa oraz na spełnienie wymagań obowiązującego prawa, w tym m.in. w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wprowadzonych Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Realizacja przedsięwzięcia jest warunkiem koniecznym rozwoju e-usług w sektorze opieki zdrowotnej, a tym samym do dostosowania sektora do wymagań dynamicznego rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

a) celem operacyjnym 1.3. – Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego; Budowa infrastruktury e-usług,

b) celem operacyjnym 5.5. – Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych,

c) celem operacyjnym 8.3 – Poprawa stanu zdrowia i opieki zdrowotnej.

Projekt jest również komplementarny z Projektem „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i z działaniami realizowanymi na szczeblu krajowym przez CSIOZ:

a) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – tzw. Projekt P1,

b) Platforma udostępniania on – line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych – tzw. Projekt P2.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 7 500 000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99% kosztów kwalifikowalnych tj. 7 425 000,00 PLN.

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014 (IV kwartał) – 2015 (III kwartał).

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1.     Strategiczny charakter projektu.
  2.     Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3.     Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4.     Specyfika i innowacyjność projektu.
  5.     Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6.     Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 25 sierpnia br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Data publikacji: 8.08.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania