3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest renowacja i remont zabytkowego obiektu Collegium Maius zlokalizowanego przy ul. Fredry 10, tj. w historycznym centrum Poznania, na głównym szlaku turystycznym miasta Poznania jakim jest Trakt Cesarsko-Królewski. Budynek dla dalszego funkcjonowania wymaga wykonania szeregu prac związanych z renowacją, remontem, konserwacją, przywróceniem stanu poprzedniego wnętrz oraz zagospodarowaniem otoczenia, a tym samym przywrócenia mu jego walorów architektonicznych i funkcjonalnych. W wyniku tych prac zwiększy się dostępność mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury.

  Budynek Collegium Maius zlokalizowany jest w północnej części ulicy Fredry, zajmuje parcelę wytyczoną ulicami Aleksandra Fredry, Tadeusza Kościuszki, ojca Honoriusza Kowalczyka i aleją Niepodległości. Budynek Collegium Maius UAM wzniesiono w ramach tworzenia Dzielnicy Cesarskiej powstałej w miejsce likwidowanych zabudowań fortyfikacyjnych Twierdzy Poznań na ich zachodnim odcinku, na który składały się reprezentacyjne, monumentalne gmachy. Budowę gmachu rozpoczęto w roku 1904 wraz ze zniesieniem poligonalnych umocnień lewobrzeżnego rdzenia Twierdzy Poznań
  i rozpoczęciem realizacji urbanistyczno – architektonicznego założenia Ringu Stübbena. Budynek stanowił jeden z pierwszych oddanych do użytku (w roku 1909) obiektów Dzielnicy Cesarskiej.

  Renowacja budynku Collegium Maius pozwoli na dalsze użytkowanie tego historycznego obiektu, ważnego dla kultury i architektury Poznania oraz całej społeczności uniwersyteckiej. Wzrost atrakcyjności architektoniczno-kulturowej obiektu Collegium Minus po realizacji projektu ma dodatkowe znaczenie w związku z jego położeniem przy atrakcyjnym turystycznie Trakcie Cesarsko-Królewskim. Przebieg Traktu wiąże się z historią rozwoju urbanistyki i architektury Poznania i regionu: od miejsca początków Państwa Polskiego, poprzez miasto średniowieczne, nowożytne, aż do współczesności. Budynek Collegium Maius został wpisany w do rejestru zabytków miasta Poznania z następującym uzasadnieniem: „Zachowany w dobrym stanie, gmach ten stanowi jeden z nielicznych przykładów zachowanych na terenie naszego miasta obiekt architektury monumentalnej
  o cechach historyzujących”.

  Zakres rzeczowy obejmuje szereg prac renowacyjnych i konserwatorskich, takich jakm.in.:

  • renowacja i remont holu głównego i bocznej klatki schodowej;
  • remont krużganków;
  • przebudowa - renowacja stacji transformatorowej K-210/E;
  • remont ogrodzenia od strony ul. Fredry;
  • remont ogrodzenia od strony ul. Kościuszki;
  • zagospodarowanie otoczenia obiektu od strony ul. Fredry i ul. Kościuszki.
  • wspieranie wzrostu czynnego lub biernego udziału kultury w życiu mieszkańców,
  • odbudowa i utrzymanie materialnego dorobku kultury i dziedzictwa regionu.

  Celem projektu „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” jest przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym jak i ponadregionalnym, a także podniesienie wartości kulturowej otoczenia. Projekt przyczyni się również do poprawy dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury, oraz wzmocnienia tożsamości kulturowej społeczeństwa województwa wielkopolskiego, co jest zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów WRPO dot. Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

  Realizacja założonych w projekcie inwestycji bezpośrednio wpłynie na rozszerzenie oferty działań kulturalnych podejmowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu, a realizowanych w obiekcie Collegium Maius (np.: wystawy, warsztaty, spektakle).

  Rezultatem objęcia wsparciem zabytkowego budynku Collegium Maius będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Poznania oraz Wielkopolski.

  Projekt jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności
  w następujące kierunki działań celu operacyjnego 8.7:

  W zakresie celu operacyjnego 8.10 inwestycja wpisuje się w poniższe działanie:

  • ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego regionu.

              Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

              Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 2 688 010,43 PLN. Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania to 2 207 905,54 PLN[1]. Maksymalny poziom dofinansowania w Działaniu 6.2 wynosi 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014 (II kwartał) – 2015 (II kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą
  nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  1. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  2. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  3. Specyfika i innowacyjność projektu.
  4. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  5. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania
  i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 14 listopada br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   


  [1] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków. Na dzień 24.10.2014r. wolne środki pozostające w Działaniu 6.2 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 2 207 905,54 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od dostępności środków w Działaniu 6.2 i możliwe jest jej zwiększenie na kolejnych etapach procedowania.

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13591364

  Odwiedza nas 123 gości oraz 0 użytkowników.