3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” Schemat I „Informatyzacja sektora ochrony zdrowia”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie poprzez wyposażenie środowiska informatycznego jednostki w narzędzia informatyczne umożliwiające wytwarzanie EDM, zapewnienie jej bezpieczeństwa, kontroli i ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz jej zewnętrzną wymianę.

  Przedmiot projektu obejmuje wykonanie następujących zadań:

  1. Modernizacja lub rozbudowa infrastruktury sprzętowej środowiska informatycznego:

  a.    w zakresie przetwarzania danych medycznych,

  b.    w zakresie transmisji danych,

  c.    w zakresie ochrony i kontroli dostępu do danych.

  1. Modernizacja lub rozbudowa infrastruktur programowych środowiska informatycznego:

  a.    w zakresie oprogramowania obsługującego prowadzenie działalności leczniczej,

  b.    w zakresie integracji danych medycznych różnych typów.

  Głównym celem projektu jest wyposażenie i rozbudowa infrastruktury informatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w celu wprowadzenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

  Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na dostosowanie wojewódzkiej jednostki ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów prawnych w szczególności do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

  Projekt odpowiada na niezwykle istotną i podstawową potrzebę w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Wprowadzenie systemu EDM poprawi jakość świadczonych usług medycznych i przyczyni się do poprawy stanu zdrowia, zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego i pacjentów korzystających z opieki medycznej.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z celem operacyjnym 1.3 – Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego; Budowa infrastruktury e-usług, celem operacyjnym 5.5 – Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych oraz celem operacyjnym 8.3 - Poprawa stanu zdrowia i opieki zdrowotnej.

  Ponadto przedmiotowy projekt jest zgodny z działaniami realizowanymi na szczeblu krajowym przez CSIOZ:

  -        Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – tzw. Projekt P1.

  -        Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych – tzw. Projekt P2.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 4 522 000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1] kosztów kwalifikowalnych tj. 4 476 780,00 PLN[2].

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2014 (I kwartał) – 2014 (IV kwartał).

  Projekt bezpośrednio obejmuje swoim zasięgiem w szczególności miasto i powiat Konin oraz powiaty ościenne. Zasięg projektu obejmuje bezpośrednio obszar Województwa Wielkopolskiego.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Ponadto, aby uznać projekt za projekt kluczowy, zgodnie z Zasadami wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r.), powinien on spełniać następujące kryteria strategiczne (zatwierdzone także Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO):

  1. Strategiczny charakter projektu.

  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.

  4. Specyfika i innowacyjność projektu.

  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.

  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 października 2015 roku.

  [1] Na dzień 21.09.2015r., środki pozostające w Działaniu 2.9 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  [3] Na dzień 21.09.2015 r., środki  pozostające w Działaniu 2.9 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

  Data publikacji: 24.09.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13440334

  Odwiedza nas 258 gości oraz 0 użytkowników.