Zakończono ocenę merytoryczną projektu kluczowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 76 punktów na 80 możliwych (95 % ogólnej liczby punktów).

Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 07.01.2009r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej