Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w ramach Działania 6.2 Schemat I

W dniu 23 sierpnia 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim”, złożonego przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” - Schemat I „Projekty inwestycyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 6 781 810,00 zł.

Data publikacji: 24.08.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego