Zakończono ocenę merytoryczną projektu kluczowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Działania 5.3

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu pt. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Ocena została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 50,5 pkt. na 58 możliwych (87,07% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu pt. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 28.07.2011 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej