Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w Działaniu 5.3

W dniu 28 lipca 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”, złożonego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

Projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 15 748 856,59 zł.

Data publikacji: 04.08.2011 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego