Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach Działania 6.2 Schemat I

23 lutego 2012 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 29” złożonego przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Schemat I Projekty inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 23.02.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego