Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach działania 5.1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pt. „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

Ocena została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 78 punktów na 80 możliwych (97,5 % ogólnej liczby
punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 05.04.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego