Zakończono ocenę merytoryczną projektu kluczowego PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w ramach Działania 5.1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu pt. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu”.

Ocena została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 69,5 pkt. na 80 możliwych (86,88 % ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne. 

W związku z powyższym projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu pt. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 11.04.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej