Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Powiatu Chodzieskiego w ramach Działania 2.2

7 maja 2012 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie” złożonego przez Powiat Chodzieski.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

Data publikacji: 08.05.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego