Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Gminy Dolsk w ramach Działania 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

30 września 2013 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 4073P.” złożonego przez Gminę Dolsk.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

Data publikacji: 30.09.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego|
Wydział Oceny Formalnej