Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska pt. „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”, dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 86 punktów na 103 możliwe (83,5 % ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska pt. „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 111.10.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej