Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach Działania 5.4 WRPO na lata 2007-2013

13 lutego 2015 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium” złożonego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.


Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.4 „Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej”.

Data publikacji: 13.02.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej