Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach Działania 5.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

19 lutego 2015 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej” złożonego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

Data publikacji: 20.02.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego